AOPK ČR - INSPIRE Chráněná území

Kompozice zobrazuje harmonizovaná prostorová data o všech chráněných územích dle tématu č. 9 uvedeného v příloze I evropské směrnice INSPIRE (2007/2/EC), která shromažďuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Konkrétně kompozice obsahuje lokality soustavy Natura 2000, chráněná území dle IUCN, biosférické rezervace UNESCO, ramsarské lokality a další území chráněná na národní úrovni (ochranná pásma zvláště chráněných území, smluvně chráněná území). Atributy i hodnoty v datech jsou uváděny v angličtině.
application - MapContext
WMC 1.1.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEOPORTAL:
Free:
chráněná území
protected sites
Ramsar
Natura 2000
IUCN
biosférické rezervace
ochrana přírody
revision: 2017-11-15
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 4, 148 00, Česká republika
tel: 283069121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

5a0ab8eb-055c-4345-9491-051dc0a80138
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 4, 148 00, Česká republika
tel: 283069121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: point of contact
2020-08-28
English

Coupled Resource