Metadata 290

Zastoupení formačních skupin přírodních biotopů na území ČR (přehled formačních skupin viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.); © AOPK ČR, 2014
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje prostorová data s vymezením biogeografických oblastí dle evropské směrnice o stanovištích (EEC/92/43) na území ČR.
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje harmonizovaná prostorová data o všech chráněných územích dle tématu č. 9 uvedeného v příloze I evropské směrnice INSPIRE (2007/2/EC), která shromažďuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Konkrétně kompozice obsahuje lokality soustavy Natura 2000, chráněná území dle IUCN, biosférické rezervace UNESCO, ramsarské lokality a další území chráněná na národní úrovni (ochranná pásma zvláště chráněných území, smluvně chráněná území). Atributy i hodnoty v datech jsou uváděny v an...
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje - (1) rozšíření evropsky významných druhů v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v Česku sestavené z dat hodnotících zpráv 2013.
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2017-11-24
Kompozice zobrazuje prostorová data o rozšíření evropsky významných typů přírodních stanovišť (TPS) v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v České republice. TPS jsou sdruženy do skupin. Publikován je stav k roku 2013.
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje vymezení mezinárodně významných částí přírody v České republice - biosférických rezervací UNESCO, geoparků UNESCO, mokřadů mezinárodního významu dle Ramsarské úmluvy a lokalit soustavy NATURA 2000, tedy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice zobrazuje sídla a hranice územních obvodů pracovišť AOPK ČR; © AOPK ČR
Metadata Contact: Jan Votrubec, Date Stamp: 2020-08-28
ASGI - Automated System of Geological Information application allows unified access and parametric search of reports and opinions saved in all CGS archives. It’s primarily documentation of Geofond department archive under the Act of geological projects and expert outputs from organization since it’s foundation. Besides detail information about reports allows thumbnail of digitized documents. Some documents from another geological organizations archives are also available.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2020-11-24
Kompozice obsahuje vrstvu s fytogeografickým členěním ČR.
Date Stamp: 2020-08-28
Kompozice obsahuje vrstvu s potenciální přirozenou vegetací na území ČR.
Metadata Contact: Mapové služby CENIA, Date Stamp: 2020-08-28
 1 / 29